aktivity 2016

• marec

Po úspešnej účasti v grantovej výzve MK SR, sme začali s prípravnými prácami na vybraných lokalitách so značne deštruovaným archeologickým stopami osídelní v mikroregióne povodia rieky Dolný Dudváh.

• apríl – máj

Realizovaná bola dôkladná heuristika prameňov a vyhľadávanie historických mapových podkladov na vybraných lokalitách z doby bronzovej.

• jún

Na lokalite Hoste bolo overené, či sa na jej povrchu nenachádza voľne dostupný archeologický materiál. Následne po dohode s majiteľmi pozemkov sa mohlo pristúpiť k etapovitému uskutočneniu samotného geofyzikálneho prieskumu.

• júl – august

Realizoval sa geofyzikálny prieskum lokality Hoste.

• september

Na lokalite Majcichov bolo preverené, či sa na jej povrchu nenachádza voľne dostupný archeologický materiál. Zároveň po dohode s vlastníkom bol vybraný termín na realizáciu nedeštruktívneho geofyzikálneho prieskumu.

• september – október

Realizoval sa geofyzikálny prieskum lokality Majcichov.

• november – december

Spracovávanie nameraných údajov a ich geo-referenciácia na mapové podklady.