aktivity 2013

• december

Členovia združenia sa zúčastnili na seminári venovanom problematike farebnej vrstvy. V rámci semináru bol nadviazaný kontakt so zodpovednou reštaurátorkou doc. Danicou Stojkovičovou, akad. mal. V rámci diskusie so zodpovednou reštaurátorkou bola dohodnutá aj budúca spolupráca pri riešení havarijného stavu závesného obrazu „Kristus v Getsemanskej záhrade“.

• jún

Členovia združenia sa zároveň podieľali na riešení diplomových prác v technických ako aj spoločenskovedných disciplínach. Prvá práca na tému „Štúdium hydraulických maltových zmesí v sanačných aplikáciách na historických objektoch“ sa zameriava na návrh, prípravu a optimalizáciu vlastností maltových zmesí. V práci sa kladie dôraz na podobnosť zloženia optimalizovaných mált k zloženiu skúmaných historických mált a zároveň na pripravenie takéto zloženie z lokálnych, resp. regionálnych zdrojov. Druhá práca na tému „Hradiská z neskorej doby bronzovej a doby halštatskej v pohorí Tríbeč v kontexte výskumu hradiska na Žibrici“ sa sústreďuje na výskum a spracovanie archeologického materiálu, nájdeného pri archeologickom výskume na hradisku Žibrica. Dôraz sa kladie na chronologicko-typologické zaradenie archeologických nálezov a vyhodnotenie nálezových situácií a okolností.

• marec

Prvá pracovná cesta na Krajský pamiatkový úrad do Trnavy. Tu sme nadviazali kontakt s Ing. arch. Evou Šabíkovou, zastávajúcou post samostatný radca pre Pamiatkovú zónu Hlohovec.

Pre uľahčenie hľadania potenciálnych objektov vhodných na účely vzniku konzervačno-reštauračného centra, pokračovali členovia vyhľadávaním objektov v dobových mapách I., II. a III. vojenského mapovania. Štúdium historických máp a s tým súvisiaca georeferenciácia na súčasné mapové podklady, umožnili nachádzať stopy niekdajších historických objektov. Počas roku boli vykonané obhliadky objektov v obciach Príbovce, Turčiansky Peter, Belá – Dulice, Trebostovo, Bystrička, Blatnica, Mošovce.