aktivity 2012

• 11. november

Vykonaná bola druhá obhliadka vybraných lokalít, kde sa v minulosti nachádzali objekty mlynov. Niekdajšie mlyny v katastrálnych územiach obcí Doľany, Horné Orešany, Buková, Dolná Krúpa a Dobrá Voda. V rámci tejto cesty bol vytypovaný objekt nachádzajúci sa v extraviláne obce Dobrá Voda. Následne začali členovia združenia vyvíjať aktivity smerujúce k záchranným prácam na tomto objekte.

• 19. – 20. október

Členovia združenia sa zúčastnili na seminári zameranom na pamiatkovú ochranu meštianskej architektúry v historickom jadre Banskej Štiavnice pod pedagogickým vedením Ing. arch. Kataríny Voškovej, PhD. Záštitu nad seminárom mala doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. V rámci semináru sa konal aj workshop, na ktorom bola rozoberaná problematika degradácie omietok historických budov. Z odobratých vzoriek sa neskôr vykonajú chemické a mikrobiologické rozbory.

Na tento seminár následne nadviazala pracovná návšteva Plaveckého hradu, kde členovia združenia nadviazali kontakty s výkonným riaditeľom Združenia Castrum Mgr. Jánom Baričom.

• 13. október

Vykonaná bola prvá obhliadka vybraných lokalít, kde sa v minulosti nachádzali objekty mlynov. Niekdajšie mlyny v katastrálnych územiach obcí Pezinok, Píla a Dechtice. V rámci tejto cesty sa podarilo nadviazať kontakty s kolegami z občianskeho združenia Mudrochov mlyn.